Players

название: Nguyễn Quốc Hoàng, Bùi
кличка: Venus
Происхождение: неизвестный
Venus (Nguyễn Quốc Hoàng, Bùi)