Players

название: Phạm Vũ, Khánh Toàn
кличка: Qeo
Происхождение: неизвестный
Qeo (Phạm Vũ, Khánh Toàn)